Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής

Lectrice writes, "Ενημερωτικό φυλλάδιο που συντάχθηκε από την Εύη Παπαγιαννοπούλου για το Ελληνικό περίπτερο, με την ευκαιρία της "Γιορτής των Γλωσσών" που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Μάιο του 2003 "

23 Οκτωβρίου 2003BROCHURE D’INFORMATIONINFORMATIEBROCHUREFête des langues

2003

TalenfeestDeze brochure werd samengesteld door Evi Papayannopoulou, Lectrice Dept de Grec, E.I.I. Univ. Bergen, voor rekening van het Dienst Onderwijs van de Ambassade van Griekenland in België

naar aanleiding van het Talenfeest 2003

Cette brochure a été réalisée par Evi Papayannopoulou, Lectrice au Dépt. de Grec à l’E.I.I, Univ. de Mons-Hainaut, pour le compte du Bureau de l’Education de l’Ambassade de Grèce à Bruxelles

à l’occasion de la fête des langues 2003Sous réserve d’erreurs et des modifications après cette dateOnder voorbehoud van vergissingen en van wijzigingen na deze datum

Le Centre de la langue grecque et son oeuvre

Le Centre de la langue grecque (CLG) a été créé en 1994 à Thessalonique. C’est un organisme placé sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale et des Cultes grec qui a pour objet la centralisation et la diffusion de toutes les informations relatives à la langue grecque et à son enseignement en tant que langue étrangère ou langue seconde. Les objectifs du Centre sont : le soutien et la promotion de la langue grecque en Grèce et à l’Etranger, la pérennisation de l’

identité culturelle des Grecs de la diaspora à travers la langue, l’organisation de l’enseignement du grec aux non Grecs, le soutien des enseignants de la langue grecque en Grèce et à l'Etranger, la production de matériel didactique, et toute autre action qui contribuerait à la promotion et à la diffusion de la langue grecque.

Enseignement du grec comme langue étrangère ou langue seconde en Grèce et à l’étranger

La langue grecque est une des moins parlées et enseignées, et donc le nombre des apprenants, en comparaison avec les autres langues européennes, n’est pas très important. Ces vingt dernières années, les institutions publiques et les instituts de langue essayent d’augmenter le nombre des apprenants aussi bien en Grèce qu’à l’étranger.

En Grèce

En Grèce, le nombre des apprenants le Grec- langue étrangère ou langue seconde a augmenté de manière significative.

A cet effet, différents organismes mettent en place des programmes d’enseignement de la langue grecque destinés aux étrangers et immigrés qui comptent s’ installer en Grèce, aux enseignants et aux étudiants des Facultés des Lettres, ou encore à des étrangers désirant apprendre le grec pour mieux connaître la Grèce et les Grecs.CERTIFICAT DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE GRECQUECaractéristiques des sujets des examens du certificat de connaissance de la langue grecque

Le certificat de connaissance de la langue grecque comprend quatre niveaux : A, B, C et D, en fonction des difficultés des examens.

A chaque niveau, les candidats sont examinés sur quatre compétences linguistiques, à savoir : compréhension du discours oral et écrit et production de discours oral et écrit.

Le certificat, même au plus haut niveau, ne constitue pas une habilitation à l’ enseignement du grec- langue étrangère/langue seconde.

Les examens s’adressent à un public moyen; les différentes matières sont centrées autour des thèmes à caractère général. Ils ont une orientation communicative, et sont axés sur la correction grammaticale aussi bien que sur la capacité du candidat à fonctionner efficacement dans un contexte linguistique amical ou officiel donné. Les différences entre les compétences examinées, la façon dont sont examinés les candidats, les moyens utilisés, le type de réponses attendues, le nombre de réponses justes et la longueur de la réponse sont clairement formulés.

Les examens du certificat de connaissance de la langue grecque:· sont en relation directe avec les activités de la vie quotidienne.

· correspondent aux besoins des candidats.

· recherchent l’ utilisation de la langue dans un contexte approprié aux objectifs et aux besoins des candidats.

· Présentent des sujets authentiques qui reflètent des situations de la réalité, dans une démarche réaliste.

Texte repris et adapté par nos soins

à partir de la brochure du Centre de la langue grecque

du Ministère de l’Education Nationale et des Cultes

Centres d’examens pour l’obtention du certificat de connaissance de la langue grecque agrées en Belgique :Examencentra voor het verwerven van het certificaat kennis Nieuwgrieks erkend in België :1. Institut Libre Marie Haps

Rue d’ Arlon 11b -1050 Bruxelles Belgium

Responsable. : Prof. F. Yannopoulou

Tél. : 00322/5119292

Fax : 00322/51198372. English Club – O.S.P.

Henleykaai 83b-9000 Gent Belgium

Responsable : Mr Roland van Landscoot

Tél. : 00329/2671290

Fax : 00329/2671291COURS DE GREC MODERNE EN BELGIQUE

Et

DANS LE MONDETAALCURSUSSEN NIEUWGRIEKS IN BELGIE

EnIN DE WERELD

Les établissements suivants dispensent l’enseignement du grec moderne en Belgique francophone :De volgende instellingen verstrekken onderwijs in het Nieuwgrieks in franstalig België :

UNIVERSITES-UNIVERSITEITEN

ULB-Université Libre de Bruxelles

Adresse : Faculté des Lettres et de Philosophie

Avenue Fr. Roosevelt 50

1050 Bruxelles

Tél. 02/6502569

Professeur responsable : L. Couloubaritsis

Collaboratrices scientifiques : A. Alexiou et Giannakopoulou

Grammaire de la langue grecque moderne : L. Couloubaritsis

Langue grecque parlée : A. Alexiou et Giannakopoulou (sous la responsabilité de L. Couloubaritsis)

Langue grecque écrite : A. Alexiou et Giannakopoulou(sous la responsabilité de L. Couloubaritsis)

Lecture de textes grecs : Alain MartinUniversité Catholique de Louvain

Institut des Langues Vivantes

Adresse . : 3, traverse d’ Esope

1348 Louvain La –Neuve

Tél. : 010-474364 /010-474538

Professeur : P. Yannopoulos

Nombre d’heures de cours : 60 h / 2 h par semaine

3 niveaux d’études

Cours destinés aux étudiants régulièrement inscrits à l’université, aux titulaires d’un diplôme de fin d’études du secondaire ou sur accord de l’Institut

Session d’examens à la fin du cursusUniversité de Mons-Hainaut

Ecole d’Interprètes Internationaux

Département de Grec

Adresse : 17, Avenue du Champ de Mars

7000 Mons

Tél. : 065/373601

Fax : 065/373622

e-mail : secretariat.eii@umh.ac.be

Enseignantes : A. Menounou-Assistante,

E. Papayannopoulou -Lectrice

Cours : Langue grecque (2 niveaux)

Traduction Grec-Français (2 niveaux)

Traduction Français-Grec (2 niveaux)

Etymologie par les racines grecques

Civilisation grecque

Initiation à la Terminologie de l’Art (Français-Grec )Université de Mons-Hainaut

Institut de Linguistique

DES : Orientation Traduction – Orientation Interprétation de Conférence

Adresse : Campus des Sciences Humaines

22, Place du Parc

7000 Mons

Tél. : 065/373138

Fax : 065/373137

e-mail : IL@umh.ac.be

Professeur responsable : B. Harmegnies

Enseignent : Sp. Adamopoulos :Interprétation

Is. Maratou :Traduction

Fr. Derouck :TraductionUniversité de Liège

Faculté de Philosophie et Lettres

Sciences de l’Antiquité

Adresse : Place du 20 Août 7, Bât. A1

4000 Liège

Professeur responsable : L. Bodson

HAUTES ECOLES -HOGESCHOLENInstitut Libre Marie Haps (Section de langue grecque)

Adresse : Rue d’ Arlon 11

1050 Bruxelles

Tél. : 02/5119292

Fax : 02/5119837

5 niveaux d’études

Cours de littérature

Cours de littérature

Cursus de 60 h/an

Examen à la fin du cycle d’étudesA.S.B.L. –V.Z.W.Association Belgique – Grèce

Adresse : Rue Antoine Bréart 80

1060 Bruxelles

Tél. : 02/7342079

054/567962

1h30/semaine

5 niveaux d’études

Cours pour enfants à partir de 5 ans : 1h30/semaine

Professeurs : D. Saltouridou

E. Papayannopoulou

P. VerykiouCentre Hellénique de Culture et de Formation

Centre Interculturel Agora

Adresse : Rue des Etudiants 14

1060 Saint – Gilles

Tél. : 02/5386212

Fax : 02/5386212

4 h/semaine

3 niveaux d’études

Un certificat de fréquentation est accordé

à l’issue du cursusFondation 9 asbl - Fondation 9 vzw

Adresse : Av. Louise 485- Louizalaan 485

1050 Bruxelles- 1050 Brussel

Tél. : 02/ 6275252

Fax : 02/6275100

Professeurs free-lance

Niveaux à la demande- Naar keusCLL- Centres des Langues

Passage de la Vecqué 17

1200 Bruxelles

Tél. : 02/7617473- 02/7617477

www.cll.be

Niveaux à la Demande- Naar keusH OMONOIA asbl

7390 Quaregnon

BC 2302

Responsable : M. Boutachidis

Tél. : 0497/547746- 0472/280559

2 niveaux

Cours dispensés par les étudiants grecs de l’E.I.I.-Univ. de MonsDe volgende instellingen verstrekken onderwijs in het Nieuwgrieks in Nederlandstalig BelgiëLes établissements suivants dispensent l’enseignement du grec moderne en Belgique néerlandophone :UNIVERSITEITEN-UNIVERSITESVUB –Vrije Universiteit Brussel

Instituut voor Taalonderwijs

Interfacultaire van het Department Taalonderwijs

Adres : Pleinlaan 2

1050 Bruxelles

Tel : 02/6292607

Fax : 02/6292691

Lesgeefster : Zoï Patala

Niveaus : 2

Aantal lesuren: 2 uren wekelijks.

Examens op het einde van elk niveau

Universiteit Gent

Faculteit Wijsbegeerte en Letteren

Departement Klassieke Filologie

Griekenlandcentrum

Voorzitter : G. De Boel

Lesgeefster: E. Kaskantiri

Adres: Blandijnberg 2

9000 GentHIVT Universiteit Antwerpen-Centrum Antwerpen De RijkUniversitair

Ruca

Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken

Adres : Schilderstraat 41

2000 Antwerpen

Tel : 03/2389833

Fax: 03/248 19 07

e-mail :www.ruca.ua.ac.be/nl/onderwijs/index.html

Universiteit Antwerpen. Centrum Antwerpen De Rijksuniversitair. En Tolken de Vertalers de voordeHogerInstituut

Professor : Yannis Georgacopoulos

Niveaus : 3

Licentiaat Vertaler of Licentiaat Tolk

Examens : Op het einde van het academiejaar; een attest wordt afgeleverd, of de vermelding “Optievak Nieuwgrieks” wordt toegevoegd op het diploma van licentiaat vertaler/tolkCollege of Europe

Adres : Dijver 11

8000 Brugge

http://www.coleurop.be/acad_prog.htmHOGESCHOLEN – HAUTES ECOLES

Katholieke Vlaamse Hogeschool

Adres : Sint Andriesstraat 2

2000 Antwerpen

Tel : 03/225 06 40

Fax : 03/231 30 60

E-mail : Marcel.Deherdt@Tiscali.be

Licentiaat Vertaler of Licentiaat Tolk

Nieuwgriekse taal

Niveaus: 2

Examens op het einde van elk niveau

GEMEENSCHAPSCENTRABrusselANDERLECHT

Gemeenschapscentrum De Rinck vzw

Adres: Dapperheidsplein 7

1070 Anderlecht

Tel: 02/52432035

Fax :02/5223487

e-mail : derinck@vgc.be

Dir.:Hans Milants

Lesgeefster: Evi Papayannopoulou

Niveaus : 1 en 2

Aantal lesuren : 2 uur per week

Cultuurgroep Grieks

Lesgeefster: Evi Papayannopoulou

3 uren wekelijksJETTE

Audiovisueel Centrum CVO

Tel .: 02/ 2695546

Grieks voor iedereen

Niveaus : Beginners 3 uur per week gedurende 3 jaar

Hogere jaren : eenmaal per week 3 uurTAALCURSUSSEN / SOCIALE PROMOTIE- COURS DE LANGUES /PROMOTION SOCIALE -VLAAMS BRABANT/BRABANT FLAMANDMEISE - Wolvertem

*AUDIOVISUEEL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

Stationsstraat 29 - 1861 Meise (Wolvertem)

T:02/269 55 46 - F:02/269 79 76 –

E-mail:info@avc.be - http://www.avc.be

Dir.: Luc Ooms

Schooljaar/année scolaire - vanaf 16 jaar/dès 16 ans - Dag- en avondcursussen/cours du jour et du soir +WK

Gemeentelijke Leergangen Meise

Lesgeefster: Lea Guldentops

Niveaus : 4 jaar

Aantal lesuren: 6 wekelijks.HALLE

*GLTT - GEMEENTELIJKE LEERGANGEN VOOR TALEN & TECHNIEK - CENTRUM VOOR VOLWASSENONDERWIJS

Campus Halle - A. Demaeghtlaan 40 - 1500 Halle

T:02/361 60 96 - F:02/358 44 24 –

Email: info@gltt.be - http://www.gltt.be

Dir. : Paul Mat

Schooljaar/année scolaire - vanaf 16 jaar (soms 13 jaar)/dès 16 ans (parfois 13 ans)

Dag- en avondcursussen/cours du jour et du soir +WK

SINT-GENESIUS-RODE/RHODE-SAINT-GENESE

*GLTT - GEMEENTELIJKE LEERGANGEN VOOR TALEN & TECHNIEK - CENTRUM VOOR VOLWASSENONDERWIJS

Campus Rode - Schoolstraat 2 - 1640 Sint-Genesius-Rode

T:02/358 28 97 - F:021/358 44 24 –

E-mail:info@gltt.be - http://www.gltt.be

Dir. : Paul Mat

Schooljaar/année scolaire - vanaf 16 jaar (soms 13 jaar)/dès 16 ans (parfois 13 ans)

Dag- en avondcursussen/cours du jour et du soir +WKLEUVEN

*CENTRUM VOOR LEVENDE TALEN VZW

Adres : Andreas Versaliusstraat 21 - 3000 Leuven

Tel : 016/23 34 30

Lesgeefster: Moscha Aslanidi

Niveaus : 4

Aantal lesuren : 3 uur en 15 minuten voor de niveaus 1 en 2 ,

3 uur voor de niveaus 3 en 4.

Examens ieder trimester

Certificaat op het einde van het 2de en 4de jaar

Uren onderwijs : wekelijks 2TAALCURSUSSEN / SOCIALE PROMOTIE- COURS DE LANGUES /PROMOTION SOCIALE OOST-VLAANDEREN / FLANDRE ORIENTALEAALST

Griekse Vriendenkring Eftychia

Adres : P/a St-Jozefscollege

9300 AalstGENT

Provinciaal Handels- en Taleninstituut

School voor Sociale Promotie

Adres : Henleykaai 83

9000 Gent

Tel. : 09/2671210

Lesgeefster: Lieve de Clerck

Niveaus : 1 of 2 niveaus beginneling en 1 of 2 niveaus gevorderde

Aantal lesuren: 3 wekelijks per niveau (40 weken jaarlijks).

Examens : Elk semesterTAALCURSUSSEN /COURS DE LANGUES

WEST-VLAANDEREN / FLANDRE OCCIDENTALEELEFTHERIA Paralias v.z.w

Adres :Poorterstraat 29

8310 Sint Kruis

Brugge

Lesgever: Jan Lejeune

Griekse taalcursussen voor beginners en gevorderden

Organiseert diverse Griekse feesten,Griekse dia-avonden,

Griekse danslessen voor beginners en voor gevorderden,

Griekse kafeneia

E-mail : http://users.skynet.be/jovanis/eleftheria.htmTAALCURSUSSEN / SOCIALE PROMOTIE - COURS DE LANGUES /PROMOTION SOCIALE -LIMBURG / LIMBOURGHASSELT

*C.V.O. MODERNE TALEN

Adres : Gouverneur Verwilghensingel 5

3500 Hasselt

Tel. : 011/26 73 51ANTWERPEN

Katholieke Vlaamse Volkshogeschool

Adres : p/a St-Lievenscollege

Kasteelpleinstraat 31

2000 Antwerpen

Tel. : 03/2318188

Fax : 03/2266313

Professors : Paul Brosius

Karel Imbrechts

Niveaus: 4

Aantal lesuren : 24 weken per niveauVolkshogeschool

Institut Emile Vandervelde

Adres: Offerandewtraat 19

2000 Antwerpen

Tel. : 03/2161592

Professors: Paul Brosius

Ingrid Geertsen

Jacqueline Hendrix

Niveaus : 3

Aantal lesuren: wekelijks 2 uur gedurende 24 weken

Behalve deze instanties, bestaan er in België, Nederland en Luxemburg een hele reeks van onderwijsinstellingen waar het Grieks wordt onderwezen als moedertaal; hetzij in complete cursus, hetzij buiten de officiële schooluren, woensdagnamiddag en zaterdagmorgen, hetzij als complementaire taal in de schoot van scholen.In elke stad waar er een Griekse Gemeenschap is, worden er ook cursussen modern Grieks gegeven.

Outre ces institutions, il existe en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, toute une série d’établissements scolaires où le Grec est enseigné en tant que langue maternelle ; soit en cursus complet, soit en dehors de l’horaire scolaire officiel, le mercredi après-midi et le samedi matin, soit en tant que langue complémentaire au sein d’ écoles.Egalement, dans chaque ville où existe une Communauté hellénique des cours de Grec Moderne sont régulièrement organisés dans ses locaux.

HET ONDERWIJS VAN HET NIEUWGRIEKS ALS VREEMDE TAAL IN GRIEKENLANDL’ENSEIGNEMENT DU GREC MODERNE COMME LANGUE ETRANGERE EN GRECE

QUELQUES UNIVERSITES ETRANGERES

QUI ENSEIGNENT LE GREC MODERNE

ENKELE VREEMDE UNIVERSITEITEN

DIE HET NIEUWGRIEKS ONDERWIJZEN

AUSTRALIA

Charles Sturt University(MITCHELL)

School of Social Sciences and Liberal Studies

Programme of Greek Studies Bathurst, N.S.W.2795

Tel.:+61 63 384355

Fax:+61 63 384401

Coordinator: Dr.Georgios Canarakis

Deakin University-Toorak Campus

Faculty of Arts

Department of Language and Culture Studies

336 Glenferrie Rd.

Malvern Victoria, 3144 Australia

Tel.:+61 3 8225493

Fax:+61 3 2446100

Dickson College

Canberra Act

John Hood

Tel.:+61 6 2056473

Flinders University

School of Humanities

Modern Greek Studies

GPO Box 2100

Adelaide,S.5001

Tel.:+61 8 2013850

Fax:+61 8 2012556

Footscray Institute of Technology

Department of Humanities

Multicultural Studies

P.O.Box 64

Footscray, Victoria 3011

La Trobe University

School of Humanities

Greek Studies Unit

Bundoora,Victoria 3083

Tel.:+61 3 94792415

Fax:+61 3 94791453

Maquarie University

School of Modern Languages

Department of Modern Greek Studies

North Ryde, N.S.W 2109

Tel.:+61 2 8507031, 8507111

Coordinator:Vassilios Georgiou

Monash University

Department of Greek Studies

Clayton, Victoria 3168

Tel.:+61 3 99053251

Fax:+61 3 99054627

Phillip Institute of Technology

Department of Community Studies

Alva Grove, Victoria 3058

South Australia College of Advanced Education

School of Languages

Modern Greek Studies

City Campus,46 Kintore Ave.

Adelaide, S.A.5000

St. Andrew's Greek Orthodox Theological College

242 Cleveland St.

Redfern, N.S.W.2016

Tel.:+61 2 6985066

Fax:+61 2 6985368

Tafe College of Reid

Canberra Act

Tel.:+61 6 2074916

University of Melbourne

Department of Classical and Near Eastern Studies

Modern Greek Studies

Parkville, Victoria 3052

Tel.:+61 3 3444000,93445672

Fax:+61 3 93444161

University of New England

Division of Modern Greek

Armidale, N.S.W.2351

Tel.:+61 67 732294

Fax:+61 67 733740

Coordinator:Nikolaos Mahalias

University of New South Wales

School of Modern Language Studies

Modern Greek Studies

Kensington, N.S.W 2052

Tel.:+61 2 3852188

Fax:+61 2 3851190

Coordinator:Dr. Eleni Ambrozi

University of Sydney

Department of Modern Greek

Sydney, N.S.W.2006

Tel.:+61 2 3513658

Fax:+61 2 3137963,3513543

Coordinator: Prof.Michael Jeffreys

West Australian College of Advanced Education

Mount Lawley Campus

Department of Language Studies

Modern Greek

2 Bradford Str.

Mount Lawley,W.A.6050

Victoria College Toorak Campus

Faculty of Arts

Department of Languages and Cultural Studies

336 Glenferrie Rd.

Malvern,Victoria 3144

Victoria University of Technology

Footscray Campus

Department of Humanities

Greek Language Courses

P.O.Box 64,Footscray, Victoria 3011

Tel.:+61 3 6884000

Fax:+61 3 6894069

R.M.I.T. University-

Comburg Campus

School of Community Studies

Interculture and Language Studies Department

Greek Unit

Alva Grove Comburg Victoria 3058

Tel.:+61 3 3539222

AUSTRIA

Universitat Wien

Institut fur Byzantinistik und

Postgasse 7-9/1

A-1010 Wien

Tel.:+43 1 5120217

Fax:+43 1 5127023

Verband Osterreichischer volkshochschulen

Wientraubengasse 13

1020 Wien

Tel.:+43 1 2164226-0

Fax:+43 1 2143891

GERMANY

Albertus Magnus Universitat zu Koln

Mittel und Neugriechische Philologie

Albertus Magnus Platz

50931 Koln

Tel.:+49 221 4705182

Fax:+49 221 4705182

Bayerische Julius Maximilianus Universitat Wurzburg

Philosophische Facultat

Residenzplatz 2, Tor A

97070 Wurzburg

Tel.:+49 931 31267

Christian Albrechts Universitat zu Kiel

Institut fur Klassische Altertumskunde

Leibnizstr.8

D-24098 Kiel

Tel.:+49 431 8802273

Fax:+49 431 8802286

Freie Universitat Berlin

Byzantinisch-Neugriechisches Seminar

Podbielskiallee 60

D-14195 Berlin

Tel.:+49 30 8382933-4

Fax:+49 30 8383238

Friedrich Alexander Universitat

Institut fur Alte Sprachen

Lehrstuhl Klassische Philologie (Griechisch)

Erlangen-Nurnberg

Kochstr.4

D-91058 Erlangen

Tel.:+49 9131 852409

Fax:+49 9131 856480

Johann Wolfgang Goethe Universitat

Institut fur Klassische Philologie

Neugriechische Abteilung

Grafstr.76

60054 Frankfurt am Main

Tel.:+49 69 7982170

Justus Liebig Universitat Giessen

Archaologisches Institut

Neugriechische Abteilung

Otto Behaghelstr.10D

35394 Giessen

Tel.:+49 641 7025470

Fax:+49 641 7023811

Otto Friedrich Universitat

Klassische Philologie

An der Universitat 5

96045 Bamberg

Tel.:+49 951 8632132

Fax:+49 951 8635137

Rheinischen Friedrich Wilhelms

Universitat Bonn

Philologisches Seminar

Lektorat fur Neogriechisch

Abteilung fur Byzantinistik

Klassische Philologie

Amhof 1e, Hauptgebaude

D-53113 Bonn

Prof. Erich Trapp

Tel.:+49 228 737339

Fax:+49 228 737748

Ruprecht Universitat Heidelberg

Seminar fur Klassische Philologie

Marstallhof 2-4

69117 Heidelberg

Tel.:+49 6221 542265

Fax:+49 6221 543881

Ruhr Universitat Bochum

Facultat fur Philologie

Neugriechische und Byzantinische Philologie

Universitatstr. 150

D-44780 Bochum

Dr. Gerhard Emrich

Tel.:+49 (0) 234 700-2763/-2246/

-5732

Fax:+49 (0) 234 7094526

Universitat Dortmund

44221 Dortmund

Tel.:+49 231 7551

Universitat Gesamthochschule Essen

Universitatsstr. 2-17

45141 Essen

Tel.:+49 201 32483576

Universitat Hamburg

Institut fur Griechische und Lateinische Philologie

Von Melle Park 6 VIII

20146 Hamburg

Tel.:+49 40 41232672

Johannes Gutenberg Universitat Mainz

Seminar fur Klassische Philologie

Saarstr. 21

D-55099 Mainz

Tel.:+49 6131 392335

Fax:+49 6131 394797

Universitat Munchen

Institut fur Byzantinistik und Neugriechische Philologie

Philosophische Fakultat 12

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 Munchen

Tel.:+49 89 21802390, 21803578, 21802356

Fax:+49 89 21802322

Westfalische Wilhelm-Universitat Munster

FB 14,Alte u.

Auwwereuropaische Sprachen

Schlo platz 2

D-48149 Munster

Tel.:+49 251 834012FINLAND

University of Helsinki

Helsingin Yliopisto

(Nykykreikka Laitos/

Klassillisen Filologian Laitos)

Vuorikatu 3A9

SF-00100 Helsinki

Tel.:+358 0 1912672

Fax:+358 0 1912161

University of Turku

Klassisen Filologian Laitos

SF-20500 Turku

Tel.:+358 21 6335339

Fax:+358 21 6336560

Abo Akademi

Tuomiokirkkotori 3

SF-20500 Turku

Tel.:+358 21 654311

Fax:+358 21 654807

University of Jyvaskyla

Romaanisten ja Klassisten Kielten Laitos

PL 35

SF-40351 Jyvaskyla

Tel.:+358 41 601211

Fax:+358 41 601221

University of Joensuu

Ortodoksisen Teologian Laitos

SF-80101 Joensuu

University of Joensuu

Ortodoksisen Teologian Laitos

SF-80101 Joensuu

Tel.:+358 73 1511 Fax:+358 73 1514557

UNITED KINGDOM

King's College London

University of London

Department of Byzantine and Modern Greek Studies

Strand, London WC2R 2LS

Tel.:+44 171 8732517, 8732581

University of Birmingham

Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies

Edgbaston

Birmingham B15 2TT

Prof:J.F. Haldon PhD

Tel.:+44 121 4145769

Fax:+44 121 4143595

University of Cambridge

Faculty of Modern and Medieval Languages

Sidgwick Ave.

Cambridge CB3 9DA

Tel.:+44 1223 335038

Fax:+44 1223 335062

University of Oxford

Taylor Institution

OX1 3NA

St. Giles Oxford

Tel.:+44 1865 270482

Fax:+44 1865 270750

HOLLAND

Catholic University of Nijmegen

P.O.Box 9103

6500 HD Nijmegen

Tel.:+31 80 616161

Fax:+31 80 612199

International Teaching Association (ITA)

Rokin 113

1012 KP Amsterdam

Tel.:+31 20 6226663

Institut Jeroen Bosch

Brugplein 2

VR 5211 Den Bosch

Tel.:+31 73 6142442

Rotterdam Institut for Education (Rivo)

Doipsstraat 3

2902 AC Capelle e/d J Jssel

Tel.:+31 10 4519464

Rijksuniversiteit van Groningen

Institut voor Nieuwgrieks en Byzantinologie

Oude Boteringestraat 23

9712 GC Groningen

Postbus 716,9700 AS Groningen

Tel.:+31 50 3636050

Fax:+31 50 3637263

Universiteit van Amsterdam

Nieuwe Doelenstraat 16-18

1012 CP Amsterdam

Tel.:+31 20 5252986

Fax:+31 20 5252938

Universiteit van Leiden

Doelensteeg 16

2311 VL Leiden

Fax:+31 71 272615

FRANCE

Ecole du Louvre

34, Quai du Louvre

75038 Paris Cedex 01

Tel.:+33 1 40205014-5

Fax:+33 1 42604036

Ecole Normale Supérieure

45, rue d’Ulm

75005 Paris

Institut National des Langues et Civilisations Orientales(INALCO)

2, rue de Lille

75007 Paris

Tel.:+33 1 49264200

Fax:+33 1 49264299

Lycée Montesquieu

4 et 5,place de Longchamps

33081 Bordeaux Cedex

Tel.:+33 56522080

Université de Bordeaux III

UFR de Lettres et Arts

Section de grec moderne

Domaine universitaire

33405 Talence

Tel.:+33 56846050

Universite de Lille III

UFR de Langues anciennes, Dul

BP 149

59653 Villeneuve d' Ascq Cedex

Universite de Bourgogne (Dijon)

UFR de Lettres et Philosophie

Section Lettres classiques

2, bd Gabriel

21000 Dijon

Tel.:+33 80395606

Fax:+33 80395680

Universite de Lyon Jean Moulin III

Faculte des Langues

Institut Neo-Hellenique

74, rue Pasteur

69007 Lyon

Tel.:+33 72722020

EGYPTE

Achilopoulios School

22 Osman Ebn Affan Str.

Salah El Dein Square

Heliopolis ,Cairo

Tel.:+202 2410736/2415988

Foundation for Hellenic Culture

Annex of Alexandria

18, Sidi Metwally st.

Attarin

Alexandria

Tel.:+203 4821598

Fax:+203 4840765

SPAIN

C.S.I.C.

Duke de Medinaceli,6

28014 Madrid

Tel.:+34 1 4290626

Fax:+34 1 3690940

Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona

Departamento de Griego Moderno

Avda Drassanes s/n

08001 Barcelona

Tel.:+34 3 4428077

Fax:+34 3 4414833

e-mail:adaradouul pie.xtec.es

Chairperson:Maria Teresa Magadan Olives

Escuela Oficial de Idiomas Central de Madrid

c/o Jesus Maestro

28003 Madrid

Tel.:+34 1 4778471

Fax:+34 1 5335351

Escuela Oficial de Idiomas de Malaga

Departamento Griego

Paseo de Martiricos 26

29009 Malaga

Tel:+34 5 2272278

Chairperson:Leandro Garcia

Universidad Complutense de Madrid

Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Tel.:+34 1 7300374

Fax:+34 1 3945289

Universidad de Almeria

Faculdad de Humanidades y CCEE

Departamento de Filologia Griega

Canada de San Urbano

04120 Almeria

Tel.:+34 50 215414

Fax:+34 50 215255

e-mail:juanluis@.ualm.es

Sr.Juan L.Lopez Cruces

Universidad de Barcelona

Bisbe Cacador 3

08002 Barcelona

Tel.:+34 3 3102349

Universidad de Cadiz

Facultad de Filosofia y Letras

Bartolome Llompart s/n

11003-Cadiz

Tel.:+34 56 245087

Fax:+34 56 220444

Universidad de Granada

Campus Univers. de Cartuja

Granada

Tel.:+34 58 243692

Fax:+34 58 243694

Universidad de la Laguna

Facultad de Derecho

Master en Interpretation

Tenerife-Islas Canarias

Tel.:+34-22-603814

Mr.Karl Mc Laughlin

Universidad de Malaga

Campus Teatinos

29071 Malaga

Tel.:+34 5 2131842

Fax:+34 5 2131823

Universidad de Salamanca

Facultad de Filologia

Dept de Filologia Clasica

e Indoeuropeo

Plaza de Anaya s/n

37001 Salamanca

Universidad de Santiago de Compostela

Auda Castelao s/n

15704 Santiago de Compostela

Tel.:+34 8 1563100SWEDEN

Goteborgs Universitet

Klassiska Institutionen

Vastra Hamngatan 3

41117 Goteborg

Tel.:+46 31 773479

Fax:+46 31 138030

Lunds Universitet

Klassiska Institutionen

Solvegatan 2

S-22362 Lund

Tel.:+46 46 2228384

Fax:+46 46 2224227

Medborgarskolans I. Goteborg

Utbildning I.Nygrekiska

Molingsgatan 1

Box 19098

40012 Goteborg

Tel.:+46 31 815300

Fax:+46 31 201107

Adult's School -Goteborg

Redbergsskolan, Orngatan 6

Box 6173

40060 Goteborg

Tel.:+46 31 841363

Citizen's School-Goteborg

Vasagatan 21

Box 3059

40010 Goteborg

Tel.:+46 31 106500

Fax:+46 31 136715

SWITZERLAND

Universitat Bern

Institut fur Sprachwissenschaft

Abteilung fur angewandte Linguistik

Unitobler, Langgasstr.49

3000 Bern 9

Tel.:+41 31 658391

Universite de Geneve

Faculte de Lettres

Departement de Langues et de Litteratures

Mediterraneennes, Slaves

et Orientales

3, rue de Candolle

1211 Geneve 4

Tel.:+41 22 7057111

Volkshochschule Bern

Bollwerk 15

3001 Bern

Tel.:+41 31224192

Klubschule Migros

Zentralsekretariat fur

Kursanmeldungen

Marktgasse 46

3000 Bern 7

Tel.:+41 31 211501

Universitat Zurich

Klassisches Philologisches Seminar

Raemistr. 68

8001 Zurich

Reisehochschule Zurich

Bergstr.60

8706 Meilen

Gewerbeschule Zurich

Ausstellungstr. 60

8004 ZurichExtrait de :

Uitreksel van :

http://home.planetinternet.be/~giedoc/tino/listcoun.htm#PART4SITES INTERNET

EN RAPPORT AVEC LA LANGUE ET LA CULTURE GRECQUES

SITES OP INTERNET

IN VERBAND MET DE GRIEKSE TAAL EN CULTUUR

 • Nieuwgrieks –Grec moderne:

  http://www.greeklanguage.gr/

 • Nieuwgrieks –Grec moderne :

  keg@komvos.edu.gr

 • Cultuurtaal centrum:

  http://www.fhw.gr/cosmos/gr

 • Histoire et Culture grecque en ligne :

  http://info.grece.free.fr/culture/devoirs.htm /

 • Where to learn Greek :

  http://home.planetinternet.be/~giedoc/tino/listcoun.htm#PART4

 • The Internet guide to Greece and the Greek islands :

  http://www.gogreece.com/

 • Ministerie van Nationaal Onderwijs - Minist. de l’ Educat Nat :

  http://www.ypepth.gr/

 • Griekse Muziek in België en Nederland:

  http://www.skopos.be/GrMuziek/


 • Kruiswoordraadsels waarvan de woorden van Griekse afkomst zijn  Mots croisés dont les mots sont d’origine grecque

  E. Vierdeels

  F. Buyl

  F. Buyl

  De leerlingen van de Griekse Lyceum Brussel

  Réalisation :

  E. Vierdeels

  F. Buyl

  Les élèves du Lycée grec de Bruxelles

  Mots croisés à remplir en caractères grecs :  Les douze dieux d’ Olympe  1. Déesse de l’amour

  2. Dieu du feu

  3. Maître de l’au-délà

  4. Dieu de la lumière et de la musique

  5. Déesse de l’agriculture

  6. Divinité de la chasse

  7. Seigneur d’Athènes

  8. Epouse de Zeus

  9. Déesse de la sagesse et fille de Zeus

  10. Messager

  11. Dieu du vin

  12. Dieu de la mer  Publications YPEPTH :

  MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

  MINISTERIE VOOR NATIONAAL ONDERWIJS  The following books have been published by the Department in collaboration with the Greek Language Centre.- The Greek language, trilingual, 1996, ISBN 960-85931-0-7, and a 2001 reprint which incorporates new material.- Modern Greek language and literature in Italy, bilingual, 1997, ISBN 960-85931-2-3- Modern Greek in the French educational system, bilingual, 1997, ISBN 960-85931-3-1- The Linguistic Education of Greek Immigrants in Europe, trilingual, 1997, ISBN 960-85931-1-5- Pockets where Greek dialects are spoken, bilingual, 1999, ISBN 960-85931-5-8- Greek and its dialects, trilingual, 2000, ISBN 960-85931-8-2- Language, languages in Europe, bilingual, 2001, ΙSBN 960-85931-9-0- Language, society, history: Southern Europe, 2002, ISBN 960-87140-0-1- Greek Universities and Technical Colleges, bilingual, 1998 (soon to be updated and reissued).
© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα