Πρόσφατα άρθρα

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Θέματα εργασιών για το μάθημα 'Εισαγωγή στη ΝΕ λογοτεχνία'

tzanidaki writes, "Οι εργασίες εκπονήθηκαν από 2ετείς του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας υπό την επίβλεψή μου στο παν/μιο του Reading

Introduction to Modern Greek Literature
Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps
Department of Classics, Reading University"

13 Απριλίου 2008

Course essay topics:

1. Examine the formal and thematic constituents of Seferis’ poetry with particular reference to his ‘mythical’ and ‘allusive’ method.
2. Discuss the concept of ‘Greek Hellenism’, a term coined by Seferis, and its application to his poetry, as opposed to European Hellenism or ‘Greekness’, a concept popular with the 1930’s generation of Greek intellectuals.
3. Examine Elutis’s poetry in relation to Greek and European Surrealism.
4. Discuss how Elutis restored the image of Greece as a synthesis and ceaseless assimilation of archaic, Byzantine and folk linguistic and cultural elements centred on the Aegean for thousands of years, thus departing from the image imposed by Western scholars brought up in the Renaissance-based classical perception of Greece.
5. Discuss how Cavafy subverts historical validity shedding his own poetic light on history and its events.
6. Theatricality, didacticism, prosaic verse, use of persons as symbols, contemplative mood, analepses (flashbacks) are some of Cavafy’s recurring ‘tropes’. Discuss.
7. The form of Dramatic Monologue as perfected by Ritsos’ poetry.
8. In Ritsos’ Moonlight Sonata what sentiments does the woman’s confession provoke/inspire to you and how these compare to the ones felt by the young man who remains silent throughout her long monologue.
8. Discuss the use of the so-called ‘narrated monologue’ or ‘free indirect speech’ - first used by the French novelists Flaubert and especially Zola and Maupassant - employed for the first time ever in Greek fiction by Vizuinos.
9. Vizuinos’ ‘The only journey of his life’ has been characterized as a ‘death study’ and an ‘elegy’ to the unfulfilled life. Discuss.
10. A confessional personal tone often dominates Ioannou’s short narratives also characterized by an irony that seems to draw on the example of Cavafy. Would you agree?
11. Ioannou’s work exudes a stark feeling of life lost in a modern yet age-old city. Comment.
12. In Tachtsis novel ‘The third wedding’ a male author has strikingly succeeded in writing a book in which all narrators are women. Elaborate.
13. “You will learn more about Greece reading Tachtsis ‘The third wedding’ than from a dozen of histories on Greece.” (The Times literary supplement). Explain why.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα